TVG Rotterdam - Basiscursus (3-jarig)

Meer informatie over de basiscursus

Overzicht

De basiscursus duurt in totaal drie jaar. Elk cursusjaar loopt van september t/m mei uitgezonderd de schoolvakanties. De wekelijkse bijeenkomst omvat twee lessen; elke les duurt 75 minuten.

Ochtendcursus

De basiscursus wordt gegeven op dinsdagochtend. De groep wordt gevormd door cursisten van drie lichtingen: nieuwe cursisten en cursisten die al één of zelfs twee jaar les gehad hebben. Nieuwe cursisten komen steeds binnen in een bestaande groep. Elk cursusjaar wordt per groep een specifiek jaarprogramma afgewerkt. In seizoen 2022-2023 volgt de groep Leergang 1.

Indeling ochtend

De ochtend is als volgt ingedeeld:

 • eerste les: 10.10 uur – 11.25 uur
 • pauze: 11.25 uur – 11.45 uur
 • tweede les: 11.45 uur – 13.00 uur

Tijdens de pauze kunt u, tegen betaling, een kopje koffie, een kopje thee of een frisdrank drinken.

Leerplan

Het leerplan omvat dertien vakken. Sommige vakken worden in één cursusjaar gedoceerd, andere vakken komen in twee of drie cursusjaren aan bod. In de beschrijving van de inhoud per  vak wordt het aantal lessen per cursusjaar aangegeven.

Leergang 1

 • Oude Testament
 • Nieuwe Testament
 • Kerkgeschiedenis
 • Dogmatiek
 • Ethiek
 • Liturgiek
 • Pastoraat
 • Diaconaat

Leergang 2

 • Oude Testament
 • Nieuwe Testament
 • Kerkgeschiedenis
 • Dogmatiek
 • Ethiek
 • Liturgiek
 • Pastoraat
 • Wereldgodsdiensten

Leergang 3

 • Oude Testament
 • Nieuwe Testament
 • Kerkgeschiedenis
 • Wereldgodsdiensten
 • Rabbinica
 • Spiritualiteit
 • Gemeente-opbouw
 • Filosofie

Inhoud

In de basiscursus TVG komen diverse vakken aan bod:

Basisvakken

Onzichtbaar item om accordeon standaard gesloten te houden
Oude Testament

 

Waarom moeten we eigenlijk het Oude Testament hebben, we hebben het Nieuwe toch? In de lessen Oude Testament binnen de drie jaren van deze cursus ontdekken we het eigen recht van het Oude Testament binnen de Bijbel…

Lees verder

Nieuwe Testament

Per lesochtend worden twee thema’s besproken.

Lees verder

Nieuwe Testament

3e jaar: Jezus in perspectief: evangelisch, paulinisch, apocalytisch

 • Les 1     Jezus’ geboorte
 • Les 2     Jezus’ woorden
 • Les 3     Jezus’ wonderen
 • Les 4     Jezus’ opstanding: terminologie
 • Les 5     Jezus’ opstanding: evangeliën
 • Les 6     Een fanatieke Paulus
 • Les 7     Het optreden van Paulus
 • Les 8     De brieven van Paulus, met speciale aandacht voor de brief aan de Filippenzen
 • Les 9     Openbaring van Johannes: inleiding
 • Les 10  Openbaring van Johannes: structuur en theologie

Docent dr. Nico Riemersma

 

 

 

Kerkgeschiedenis
“Wie wil weten hoe het gedachtegoed van de kerk zich ontwikkeld heeft en waar het kerkelijke leven zoals wij dat kennen, vandaan komt, moet het vak kerkgeschiedenis volgen. In drie jaar tijd worden de hoofdzaken uit de geschiedenis van de kerk besproken.”

Lees verder

Dogmatiek

Het woord dogma heeft tegenwoordig een negatieve klank. Voor velen heeft het de betekenis van “leerstellig”, van het moeten slikken van bepaalde waarheden. In onze lessen zullen wij zien dat dat niet het geval is.

Lees verder

 

Ethiek
In de bijeenkomsten wordt gezocht naar een evenwicht tussen theorievorming enerzijds en gezamenlijk discussiëren en nadenken over praktische morele problemen anderzijds. Ook komt sociale ethiek en christelijk ethiek aan de orde.

Lees verder

Praktische theologie

Onzichtbaar item om accordeon standaard gesloten te houden
Liturgiek

In het vak Liturgiek gaat het gaat om het vieren van de gemeente. Wat doen we als we op zondagmorgen samenkomen? Op de ene plek gebeurt dat anders dan op de andere

Lees verder

 

 

Pastoraat

Pastoraat behoort tot de “praktische” vakken van onze theologische vorming. In het pastoraat gaat het om de levens- en geloofsvragen die mensen bezig houden, vaak naar aanleiding van concrete gebeurtenissen in het leven.

Lees verder

 

 

Diaconaat
Het Griekse woord “diakonia” betekent “dienst(baarheid)”. We treffen het alleen in het Nieuwe Testament aan, maar de grondslag ervoor wordt gevormd door de sociale ethiek van het Oude Testament.
In de kerkelijke traditie geldt het diaconaat als één van de pijlers van de kerk.

Lees verder

Toegevoegde vakken

Onzichtbaar item om accordeon standaard gesloten te houden
Spiritualiteit

Bij ’spiritualiteit’ doelen we op de ervaringskant van het geloven. Termen die we in dit kader tegenkomen zijn ‘geestelijk leven’ of ‘innerlijk leven’, en ook worden er meer expliciete aanduidingen gebruikt, zoals ‘mystiek’ of ‘bevinding’.

Lees verder

 

Rabbinica

Bij jodendom denken nog steeds de meeste christenen aan het gedachtegoed zoals ze dat kennen uit het Oude Testament. Dat het jodendom zich echter na het vastleggen van de schriftelijke traditie (Tora) verder ontwikkelde in de zg. mondelinge traditie (interpretatie van Tenach en – onderbouwing van – nieuwe regels) tot een enorme rijkdom aan rabbijnse literatuur (de Midrasj, en de Misjna > Talmoedim, e.v) is dan nauwelijks bekend.

Lees verder

 

Gemeente-opbouw

Je kunt in 4 bijeenkomsten(8 lessen) natuurlijk alleen maar proeven aan dit zeer actuele en veranderende vakgebied. Belangrijke ontwikkelingen die in het vak voorbij komen zijn: secularisatie, missionaire presentie en pionieren, het probleem van de aansluiting tussen de huidige (traditionele) kerken met de jongere doelgroepen (tot 50 jaar).  

Lees verder

 

Filosofie

Filosofie is een enorm breed terrein. In deze zeer korte inleiding wil ik u laten ontdekken hoe enkele grondvragen in de geschiedenis van de filosofie voortdurend terug komen. We doen dat aan de hand van twee oude denkers en twee denkstromingen van vandaag.

Lees verder

 

 

Wereldgodsdiensten

Kennis van de wereldgodsdiensten is van belang om de context te begrijpen waarin de Kerk geroepen is het Evangelie te verkondigen. Sinds ongeveer 1875 maakt de geschiedenis van de godsdiensten deel uit van de theologische studie aan Nederlandse universiteiten.  

Lees verder

 

Praktische informatie

Onzichtbaar item om accordeon standaard gesloten te houden
Locatie

De basiscursus wordt gegeven in de lokalen van de  Alexanderkerk, Springerstraat 340, Rotterdam-Alexander.

Bekijk de locatie en route op de kaart

 

 

 

Kosten en lesmateriaal

Kosten

De kosten van de basiscursus bedragen € 240,= per cursusjaar, welk bedrag gedurende de cursusduur verhoogd kan worden als kostenstijgingen daartoe nopen. Desgewenst kan in twee termijnen worden voldaan: € 130,= in september en € 110,= in januari daaropvolgend. Op uw aanmeldingsformulier kunt u de TVG machtigen deze bedragen af te schrijven.

Zijn deze kosten onoverkomelijk, dan zijn er verschillende mogelijkheden. Bent u lid van een kerk, dan kunt u de diaconie vragen om ondersteuning. Wij zijn bereid hierbij onze medewerking te verlenen. Daarnaast zijn er gemeentelijke regelingen waarvan u gebruik kunt maken.

Boeken en studiemateriaal

Veel lesmateriaal wordt via de docent aangeleverd.
Voor de bekostiging ervan wordt een bedrag van € 20,= in rekening gebracht dat per acceptgiro of incasso-afboeking geïnd zal worden aan het begin van het cursusjaar.
N.B. Schaf echter nooit iets aan zonder overleg met de docent.

Regeling incasso

Deze regeling geldt voor het innen van de verschuldigde bedragen voor deelname aan de driejarige basiscursus Theologische Vorming van Gemeenteleden en geïnteresseerden.

Gaat u met een incasso-afboeking niet akkoord, dan kunt u het bedrag laten terugboeken. U moet daarvoor binnen een maand na de afschrijving telefonisch een verzoek indienen bij het kantoor van de bank waar uw rekening wordt geadministreerd. Het bedrag zal zonder verdere navraag worden gerestitueerd.

Mededelingen over wijzigingen e.d. met betrekking tot de machtiging dient u te richten aan de penningmeester van TVG Rotterdam, uiterlijk een maand voor de ingang van de wijziging e.d.

 

Regels

Toelating

De basiscursus staat open voor iedereen die belangstelling heeft voor theologie; er zijn géén toelatingsvoorwaarden, noch wat betreft het lidmaatschap van een kerk, noch wat betreft de genoten vooropleiding.
Men dient wekelijks enige tijd te besteden aan zelfstudie.

Eisen

Elk cursusjaar wordt afgesloten met een gezamenlijke slotavond, waarvan het programma grotendeels wordt ingevuld door de cursisten die de volledige cursus hebben doorlopen. Zij verzorgen een vesper als verplicht onderdeel en kunnen facultatief en op creatieve wijze uiting geven aan hun beleving van drie jaar basiscursus TVG. Dit facultatieve deel mag ook ingevuld worden door derden, met een passend thema.
Op de slotavond ontvangen de afzwaaiende cursisten het “Certificaat Theologische Vorming Gemeenteleden”, uitgegeven door de landelijke dienstenorganisatie van de PKN. Aan dit certificaat kan geen bevoegdheid worden ontleend.

Lesopening/-inhoud

De opening van de eerste les wordt bij toerbeurt door een cursist verzorgd.
Iedere docent geeft aan het begin van zijn serie lessen een overzicht van de te behandelen stof en de te gebruiken hulpmiddelen (boeken, kopieën lesmateriaal enz.). De docent geeft binnen de lessen voldoende ruimte voor dialoog.

Groepsvertegenwoordiger

Iedere groep heeft een groepsvertegenwoordiger die de communicatie verzorgt met de docenten, het bestuur en de medecursisten. De groepsvertegenwoordiger geeft zaken door als het vervallen van lessen, het lesmateriaal dat werd gemist door absentie, eventueel gerezen problemen binnen de groep en vraagt naar de reden van langduriger absentie van een medecursist. De groepsvertegenwoordiger houdt een presentielijst bij en stelt een naamlijst op voor de opening van de eerste les, per toerbeurt. De groepsvertegenwoordiger is aanwezig op de vergaderingen van de begeleidingscommissie en doet er verslag van het reilen en zeilen binnen de groep.

Groepsvorming

Oorspronkelijk waren cursisten TVG meestal aangesloten bij kerkelijke gemeenten; de cursus werd jarenlang gegeven onder de noemer: Theologische Vorming voor Gemeenteleden. Hun afkomst was divers: hervormd, gereformeerd, luthers (nu samen PKN), rooms-katholiek, vrijzinnig, evangelisch, orthodox. Tegenwoordig komen er ook cursisten met weinig of geen binding aan kerk of gemeente, maar wel met belangstelling voor theologie. De cursus wordt de laatste jaren onder andere noemer gegeven: Theologische Vorming voor Gemeenteleden en geïnteresseerden.

Hoewel kennisoverdracht voorop staat is het tijdens de lessen geen éénrichting verkeer. Er is voldoende ruimte om vragen te stellen en discussies aan te gaan. Niet alleen feiten maar ook geloofservaringen worden uitgewisseld. Respect voor elkaars mening is van essentieel belang voor het vormen van een stabiele groep en het creëren van een vertrouwd klimaat.

Rooster

Na de docentenvergadering van eind februari/begin maart wordt het rooster voor de basiscursus voor het nieuwe seizoen vastgesteld.
Voor de herfstvakantie, voorjaarsvakantie en mei-vakantie is uitgegaan van de aanbeveling van de rijksoverheid aan scholen in Midden-Nederland! (Helaas wijken scholen nogal eens af van deze aanbeveling).

Kennismakings- en informatieochtend

Het cursusseizoen 2022-2023 begint op 30 augustus 2022 met een kennismakings- en informatieochtend.
Elke belangstellende is daar welkom, ook als u zich (nog) niet hebt aangemeld voor deelname aan de cursus, omdat u nog niet weet of de cursus wat voor u is. Meldt u zich als dat mogelijk is wel even vooraf aan bij mw M. Bezemer-Rietveld. Haar mailadres is

 

 

Aanmelding

 

Meer informatie kunt u aanvragen:

Schriftelijk bij mw. M. Bezemer-Rietveld, Constantijn Huygenslaan 209, 3351 XB Papendrecht. E-mail:
en
Mondeling bij mw. M. Koole-Godeschalk, tel. 0167-536671.

Aanmelden

U kunt zich opgeven door het aanmeldingsformulier te downloaden, in te vullen en te zenden aan dhr. A. Offereins, Beukmolen 56, 3352 AD Papendrecht.
U kunt ook een kopie van uw (ondertekend) aanmeldingsformulier mailen naar PR-bestuurslid Riet Bezemer, haar e-mailadres is .

Downloads

Download de gids van de basiscursus

Download het aanmeldingsformulier van de basiscursus

Download de gids van de basiscursus

Download lesrooster 2023-2024, Leergang 2 (dagcursus)

 Verdiep uw kennis. Leg de basis