TVG Rotterdam - Nieuws

Het laatste nieuws over onze cursussen

In herinnering drs. Aage Smilde

Op zaterdag 27 maart overleed

drs. Aage Smilde

op 74-jarige leeftijd.
Met hart en ziel was hij predikant.
Vele jaren mocht de TVG-Rotterdam van zijn kennis en kunde genieten. Aage verzorgde het vak dogmatiek in de basiscursus en gaf ook vele cursussen in onze ‘korte cursussen’. Zijn laatste cursus over Meister Eck­hart moest wegens ziekte geannuleerd worden.

Jarenlang was hij de cursusleider van onze locatie, tot hem die taak te zwaar ging vallen.
Steeds bleef hij studeren en nieuwe boeken lezen. In zijn inleidingen bij vergaderingen en op avonden waar­op certificaten worden uitgereikt, gaf hij ons inzicht in wat hem bij het lezen had verrijkt.

Wij gedenken hem in dankbaarheid.
Wij leven mee met zijn vrouw Coby en allen die hem lief waren.

Namens het bestuur van de TVG-Rotterdam,

Marijke Koole-Godeschalk,
voorzitter

De voorbereidingen zijn getroffen

Onder deze titel wil ik uw aandacht vragen voor het komend seizoen van de cursus Theologische Vorming Geïnteresseerden in Rotterdam / Capelle aan den IJssel.
Enerzijds valt daaronder de driejarige basiscursus. Anderzijds zijn er een aantal korte cursussen, waaraan ieder kan deelnemen, ook als de basiscursus niet is gevolgd.

Basiscursus

De basiscursus wordt gegeven op dinsdagmorgen van 10.10 – 13.00 uur.
In de eerste helft van het cursusseizoen 2020-2021 worden alle lessen online gegeven. Het bestuur heeft besloten dat ook in de eerste maanden van 2021 digitaal wordt lesgegeven, dit in ieder geval tot 1 maart 2021.
Op deze wijze willen we als bestuur ieders gezondheid beschermen.
Wanneer dat voor een (aanstaande) cursist moeilijkheden oplevert, dan kan vanuit het bestuur van de TVG hulp geboden worden.
In de tweede helft van januari 2021 bekijkt het bestuur de situatie opnieuw en overweegt dan of er weer klassikaal lesgegeven kan worden of dat de lessen tot het einde van het cursusseizoen digitaal gegeven blijven worden.
In de basiscursus wordt dit lesjaar het lespakket van het tweede jaar gegeven. Dit pakket omvat een achttal theologische vakken. Aan het begin worden een viertal lessen kerkgeschiedenis gegeven om lessen in te halen die in het afgelopen seizoen uitvielen vanwege de coronacrisis.
In de groep van de basiscursus zitten mensen van de drie leerjaren bij elkaar. De docenten vullen hun lessen zo in dat zij voor ieder mee te maken zijn.
Het seizoen omvat de periode september 2020 – mei 2021.
U kunt het lesrooster elders op deze website vinden, evenals een aanmeldingsformulier.

Korte cursussen

Naast de basiscursus biedt de TVG Rotterdam dit seizoen een zestal korte cursussen aan.
Zij betreffen dit jaar de vakgebieden filosofie, Oude Testament, dogmatiek, Nieuwe Testament, Judaica en, opnieuw, filosofie.
Veelal omvatten deze cursussen een drietal dinsdagochtenden van 10.00 – 12.30 uur.
De meeste van deze korte cursussen worden gegeven door eigen docenten van de TVG Rotterdam / Capelle aan den IJssel. De eerste cursus wordt verzorgd door prof. Marc de Vries, bijzonder hoogleraar aan de Technische Universiteit te Delft.
Ook deze cursussen worden tot aan Kerst 2020 online gegeven. Wanneer dat voor een deelnemer moeilijkheden oplevert, dan kan vanuit het bestuur van de TVG hulp worden geboden.
Een overzicht van deze korte cursussen kunt u vinden onder de button “korte cursussen”. U vindt daar ook een aanmeldingsformulier.

Voor een landelijk overzicht van de TVG-cursussen verwijs ik u naar de website www.tvg-algemeen.nl.

Met een hartelijk welkom groet ik u,

Adri van der Wal
secretaris TVG Rotterdam / Capelle aan den IJssel

Groep Hebreeuws o.l.v. ds. Kees Schakel

Ook in het komend seizoen zal er Hebreeuwse les worden gegeven.
De leiding berust evenals voorgaande jaren bij ds. Kees Schakel.
De groep komt op dinsdagochtenden om de 14 dagen bijeen in kerkgebouw De Hoeksteen te Capelle aan den IJssel.
Voor de eerste helft van het komend seizoen zijn de data: 15-9, 29-9, 13-10, 27-10, 10-11, 24-11, 8-12 en 22-12.
Het rooster loopt tot het eind van dit jaar. Later zal het rooster voor de periode daarna worden opgesteld.

Inlichtingen kunnen worden verkregen bij ds. Kees Schakel: keesschakel@upcmail.nl

Korte cursussen najaar 2020 en voorjaar 2021

Voor het najaar van 2020 en het voorjaar van 2021 staan diverse (vervolg) cursussen gepland, “Actuele technologische ontwikkelingen in christelijk perspectief” door prof. Marc de Vries (TU Delft), “Prediker en Hooglied” en “Openbaring: een troostboek!” door drs. Adri van der Wal, “Rabbijnse Midrasj – Mijn God, Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? (Psalm 22)” door drs. Elsebeth Schorer, “MEISTER ECKHART” door drs. Aage Smilde en “Jezus als levenskunstenaar/filosoof door Dr. Jan de Bas (cultuurhistoricus).

De korte cursussen in januari en februari 2021 zullen digitaal gegeven worden. In de tweede helft van januari 2021 bekijkt het bestuur de situatie opnieuw en overweegt dan of er weer klassikaal lesgegeven kan worden of dat de korte cursussen tot het einde van het cursusseizoen digitaal gegeven blijven worden.

Kijk op de Korte cursussen pagina voor meer informatie

Solidariteit

Momenteel liggen de lessen van deze TVG-locatie stil. Het coronavirus heeft grote invloed op de samenleving, op onze manier van leven, ondanks de versoepelingen tot nu toe. We zullen nog geruime tijd met de anderhalvemeterrichtlijn te maken hebben. Er wordt sterk accent gelegd op ‘samen’. “Alleen samen krijgen we het coronavirus onder controle.” staat op de matrixborden boven de snelwegen te lezen.

Dit beroep op solidariteit doet mij denken aan het beroep op solidariteit dat de profeet Jeremia laat horen aan het adres van zijn gedeporteerde volksgenoten in Babel: “Zoekt de sjaloom voor de stad, want in haar sjaloom zal die van jullie gelegen zijn.” Sjaloom, dat is: welzijn, harmonie, verhoudingen die kloppen, mensen komen tot hun recht, samenwerking.

Jeremia schreef vanuit Juda aan zijn landgenoten die in 597 v.Chr. naar Babel waren weggevoerd. De Babyloniërs hadden de stad Jeruzalem veroverd en daarna het leidinggevend gedeelte van de bevolking naar Babel doen gaan. Onder hen ook de profeet Ezechiël. Enkele jaren later schrijft Jeremia ze. Hij steekt hen als een pastor een hart onder de riem. Hij laat zijn landgenoten die ver weg zijn, weten dat God ook in deze buitenlandse situatie en in die onzekere tijd voor zijn volk bereikbaar is: “Bidt en Ik zal naar jullie horen.” Ook in Babel. Hij is niet aan een bepaalde plaats gebonden. Zoek Hem daar ook in Babel. Weet dat je niet in de steek gelaten wordt. Lees meer…

Exodus

Exodus

In het alternatieve leesrooster wordt tot en met Pinksteren uit het boek Exodus gelezen. Twee recent verschenen publicaties kunnen bij de lezing van Exodus goede hulp bieden:
Jonathan Sacks, Exodus. Boek van de bevrijding, Middelburg 2019 en Nico Riemersma (red.), Exodus, Amsterdamse Cahiers voor Exegese van de Bijbel en zijn Tradities 33, Amsterdam 2020.

Het bijgaande lied van Henk Jongerius kan goed gezongen worden bij deze lezingencyclus uit Exodus.

Lees meer…

Jezus in gedichten

Jezus in gedichten

Recent publiceerde ‘onze’ docent Jan de Bas samen met Arie Bijl het boek “Ik blijf van hem dromen. Het leven van Jezus in gedichten” (oktober 2019).
Hierin is het onderstaande gedicht opgenomen.

Lees meer…