TVG Rotterdam - Home

TVG Rotterdam - Home

Welkom op onze website!

Theologische vorming

Plaatselijk organiseren vele kerken jaarlijkse programma’s voor Vorming en Toerusting. De landelijke kerk belegt al sinds jaren cursussen Theologische Vorming Gemeenteleden en geïnteresseerden onder auspiciën van de landelijke dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk Nederland te Utrecht en meer in het bijzonder het Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie. Deze cursussen zijn bedoeld om geloofsvragen dieper te doordenken en achtergrondinformatie aan te reiken. Een van de cursusplaatsen is Rotterdam.

De cursus TVG is vooral gericht op kennisoverdracht, op interactieve wijze. Bij een beperkt aantal vakken is er meer aandacht voor toerustingVorming is leren vanuit eigen interesse samen met anderen. De belangstelling voor theologie kan voortkomen uit bijvoorbeeld:

  • Meer willen weten van de Bijbel
  • Zoeken naar verruiming en verdieping van het eigen geloof
  • Het geloof weer op een nieuwe wijze oppakken
  • Vinden van een nieuwe zingeving
  • Andere geloofsdimensies willen ontdekken
  • Oriëntatie op ontwikkelingen in kerk en samenleving
  • Toegerust willen worden voor activiteiten in de kerk
  • ……. (vult u zelf maar in)

Er zijn nog ca. 20 andere cursusplaatsen in Nederland, waarvan informatie is te vinden op de website van de Protestantse Kerk in Nederland.

Investering met blijvend rendement

Cursus TVG

Het oudste handschrift van de hele Bijbel dat bewaard is gebleven is de Codex Sinaïticus. Monniken in de Sinaï schreven dit handschrift van ongeveer 400 perkamentpagina’s tussen 330 en 350. Het handschrift is nu op vier plaatsen over de wereld verspreid. Sinds eind juli staat er een deel van op internet. Volgend jaar zullen naar verwachting alle bladen van dit handschrift via internet geraadpleegd kunnen worden.

Ruimte

Dit Bijbelhandschrift is zeer belangrijk voor bijbelwetenschappers, maar is tegelijk van betekenis voor de kerkhistorie. Het geeft ons een blik op een stukje interpretatiegeschiedenis. Bijbelse teksten zijn in de loop van de eeuwen op allerlei manieren geïnterpreteerd. De teksten bieden daarvoor ook de ruimte, want, zegt de Jood, iedere tekst laat 70 uitleggingen toe, naar het aantal volken op de wereld in Gen. 10. Door die ruimte kunnen we ons er in vinden, met onze vragen, met onze context.

Verschillend

Dat Bijbelse teksten inderdaad verschillend gelezen kunnen worden, wil ik illustreren met een wezenlijk voorbeeld, namelijk het slot van Mt. 10:29. Daar zit een verschil in de tekst tussen de Vertaling-1951 van het Nederlands Bijbelgenootschap en de Nieuwe Bijbelvertaling (2004), teruggaand op een verschil in de basistekst. In het kader van een passage over angst voor vervolging onder zijn volgelingen wijst Jezus op de mussen en zegt Hij: Vertaling-1951:”En niet één daarvan zal ter aarde vallen zonder uw Vader”. NBV-2004: “Maar er valt niet één dood neer als jullie Vader het niet wil”. Het wezenlijke verschil is hier meteen duidelijk, met grote dogmatische en pastorale consequenties. Hier heeft mijns inziens de Vertaling-1951 verre de voorkeur boven de Nieuwe Bijbelvertaling.

Achtergrond

Het is waardevol hier meer van de achtergrond te weten. Het is mijn overtuiging dat geloven sowieso meer gaat leven als men er meer van weet. Ook in de hedendaagse gevoelscultuur is weten niet uit de tijd. Juist in verband met de veranderde positie van de kerk in onze westerse wereld en in verband met de herleving van de godsdienst in onze maatschappij is kennis des te nuttiger.

De ervaring van deelnemers die ik spreek, is ieder jaar dat er een wereld voor hen opengaat.

 

Bron: de eerste alinea’s van een artikel van drs. A.J.O. van der Wal, docent Oude Testament TVG Rotterdam

Verdiep uw kennis. Start vandaag